Information on GDPT budget and financial data

  1. Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara (sipas viteteve) – Nuk ka informacion
  2. Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset (sipas viteve) – Nuk ka informacion
  3. Donacione, sponsorizime (sipas viteve) – Nuk ka informacion
  4. Dokumente që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara – Nuk ka informacion

Shënim: Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë (DPTP) është një person juridik publik, buxhetor (mbulohet nga buxheti i aparatit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë), në varësi të ministrit përgjegjës për financat. Buxheti dhe raportet për zbatimin e tij mund të aksesohen në faqen e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Shënim: Urdhër nr.213/2018 “Mbi funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit, Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për fondet e BE, Bankës Botërore dhe Donatorëve të tjerë si dhe të Drejtorisë së Përgjithshme të Taksës së Pasurisë”.

en_USEnglish