Information on GDPT budget and financial data

  1. Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara
  2. Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset
  3. Donacione, sponsorizime

Shënim: Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë (DPTP) është një person juridik publik, buxhetor, në varësi të ministrit përgjegjës për financat. Buxheti dhe raportet për zbatimin e tij mund të aksesohen në faqen e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

en_USEnglish