Legal framework

  1. Legjislacion ndërkombëtar – Nuk ka informacion
  2. Legjislacion kombëtar – Në vijim janë renditur ligjet dhe aktet nënligjore mbi të cilat mbështetet dhe funksionon DPTP
  • Ligje

Ligji nr.68/2017 “PËR FINANCAT E VETËQEVERISJES VENDORE”

Ligji nr.139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”

Ligji nr.95/2018 “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9632, DATË 30.10.2006, “PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE””, TË NDRYSHUAR

Ligji nr.9632/2006 “PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE”, I NDRYSHUAR

Ligji nr.115/2014 “PËR NDARJEN ADMINISTRATIVOTERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

  • Akte nënligjore

VKM

VKM nr. 132, datë 7.3.2018 “PËR METODOLOGJINË PËR PËRCAKTIMIN E VLERËS SË TAKSUESHME TË PASURISË SË PALUAJTSHME “NDËRTESA”, E BAZËS SË TAKSËS PËR KATEGORI SPECIFIKE, NATYRËN DHE PRIORITETIN E INFORMACIONIT DHE TË DHËNAVE PËR PËRCAKTIMIN E BAZËS SË TAKSËS, SI DHE TË KRITEREVE DHE RREGULLAVE PËR VLERËSIMIN ALTERNATIV TË DETYRIMIT TË TAKSËS”

VKM nr. 171, datë 28.3.2018 “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË TAKSËS SË PASURISË”

VKM nr. 273, datë 16.5.2018 “PËR KRIJIMIN E REGJISTRIT QENDROR TË BAZËS SË TË DHËNAVE PËR LLOGARITJEN E TAKSËS VENDORE TË PASURISË SË PALUAJTSHME “NDËRTESË” (KADASTRA FISKALE)”

VKM nr. 408, datë 4.7.2018 “PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË KONTRIBUTIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË (MARRËSI), DHE AGJENCISË SUEDEZE PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR (SIDA), PËR MBËSHTETJEN E PROJEKTIT “IMPLEMENTIMI I TAKSËS SË PASURISË TË BAZUAR NË VLERËN E TREGUT”

Udhëzim

Udhëzim nr. 3, datë 28.12.2016 “PËR MIRATIMIN E KOSTOS MESATARE TË NDËRTIMIT TË BANESAVE NGA ENTI KOMBËTAR I BANESAVE, PËR VITIN 2016”

Urdhër

URDHËR I PËRBASHKËT nr. 234, datë 10.9.2018 “PËR SHKËMBIMIN E INFORMACIONIT MBI PASURITË E PALUAJTSHME TË REGJISTRUARA DHE TJETËRSIMIN E TYRE”

URDHËR nr. 213, datë 30.07.2018 “MBI FUNKSIONIMIN E DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË THESARIT, DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË FINANCIMEVE DHE KONTRAKTIMEVE PËR FONDET E BE-së, BANKËS BOTËRORE DHE DONATORËVE TË TJERË SI DHE DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË TAKSËS SË PASURISË”

3. Kodi i sjelljes – Përfshihet në Rregulloren e Brendshme

4. Rregullore – Rregullore e Brendshme

5. Strategji – Nuk ka informacion

6. Raport vjetor – Nuk ka informacion

7. Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e DPTP dhe që prek publikun – Nuk ka informacion

en_USEnglish