About Authority

  1. Struktura organizative/Organigrama – Organigrama e DPTP
  2. Struktura e pagave – Struktura e pagave
  3. Funksionet dhe detyrat e DPTP – Funksionet dhe detyrat e DPTP
  4. CV-të dhe pagat e nënpunësve që janë subjekt deklarimi sipas ligjit, përfshirë dhe anëtarët e kabinetit të titullarit, përshkrim të procedurës së zgjedhjes, kompetencat dhe detyrat e tyre (CV)
  5. Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të DPTP për të marrë vendime – DPTP shqyrton dhe trajton kërkesat e ardhura në formë shkresore dhe elektronike nga publiku dhe institucione vendore dhe qendrore bazuar në legjislacionin në fuqi mbi të cilin funksionon.
  6. Vendimmarrja e DPTP – DPTP pas shqyrtimit të kërkesave të ardhura në formë shkresore dhe elektronike nga publiku dhe institucione vendore dhe qendrore, merr vendimin përkatës bazuar në legjislacionin në fuqi mbi të cilin funksionon.
  7. Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet apo mosveprimet e DPTP (Përfshirë adresën postare/elektronike për depozitimin e kërkesave dhe ankesave –Afatet dhe mënyrën e kthimit të përgjigjes) – Kërkesat dhe ankesat që lidhen me veprimet apo mosveprimet e DPTP-së paraqiten me anë të shkresës zyrtare ose formës elektronike në adresën postare Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 3, Tiranë, Shqipëri ose në adresën elektronike të koordinatorit për të drejtën e informimit Ani.Hoxha@financa.gov.al. (Procedura e ankimit)
en_USEnglish