Informacion për procedurat e prokurimit/procedurat konkuruese të koncesionit/partneritetit publik privat

  1. Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve) – Nuk ka informacion
  2. Regjistri i realizimeve dhe donacionet (sipas viteve) – Nuk ka informacion
  3. Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik – Nuk ka informacion
  4. Regjistri i realizimeve të prokurimit publik – Nuk ka informacion
  5. Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme – Nuk ka informacion

Shënim: Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë (DPTP) është një person juridik publik, buxhetor (mbulohet nga buxheti i aparatit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë), në varësi të ministrit përgjegjës për financat. Buxheti dhe raportet për zbatimin e tij mund të aksesohen në faqen e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Shënim: DPTP nuk kryen procedura të prokurimit publik. Transaksionet financiare të DPTP-së mbulohen nga aparati i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

Shënim: Urdhër nr.213/2018 “Mbi funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit, Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për fondet e BE, Bankës Botërore dhe Donatorëve të tjerë si dhe të Drejtorisë së Përgjithshme të Taksës së Pasurisë”.

sqShqip