Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime

  1. Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku) – Nuk ka informacion
  2. Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi – Nuk ka informacion
  3. Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve – Nuk ka informacion
  4. Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes – Nuk ka informacion
  5. Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të DPTP – Nuk ka informacion
  6. Emër mbiemër të koordinatorit për konsultim publik, adresë postare/elektronike – Nuk ka informacion

Shënim: DPTP nuk është subjekt i zbatimit të procedurave direkte të konsultimit publik.

sqShqip