Procedurat/mekanizmat për të dhënë mendime

  1. Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)
  2. Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi
  3. Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve
  4. Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes
  5. Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të DPT
  6. Emër mbiemër të koordinatorit për konsultim publik, adresë postare/elektronike

Shënim: DPTP nuk është subjekt i zbatimit të procedurave direkte të konsultimit publik.

sqShqip