Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format

 • Lista e dokumenteve që administrohen nga DPTP me afatet e ruajtjes – DPTP ruan korresponcën shkresore në përputhje me afatet e përcaktuara në legjislacionin për arkivat.
 • Formën e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto) – Sipas Nenit 16 të Rregullores së Brendshme të DPTP:
  • Dokumentacioni ne DPTP, depozitohet dhe ruhet ne Sektorin e Protokoll-Arkivit ne
   perputhje me legjislacionin ne fuqi. (Ligji “Per Arkivat”) .
  • Dokumentet e klasifikuara krijohen dhe mbahen sipas specifikave te veganta, ne perputhje
   me aktet ligjore e nenligjore ne fuqi, si edhe me udhezimet shtese qe mund te jepen nga
   titullari.
 • Shënim: Formën e dokumentave informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto)
 • Shënim: Rregullore e Brendshme
sqShqip