Ligjet

Ligji nr.68/2017 “PËR FINANCAT E VETËQEVERISJES VENDORE”

Ligji nr.139/2015 “PËR VETËQEVERISJEN VENDORE”

Ligji nr.95/2018 “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9632, DATË 30.10.2006, “PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE””, TË NDRYSHUAR

Ligji nr.9632/2006 “PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE”, I NDRYSHUAR

Ligji nr.115/2014 “PËR NDARJEN ADMINISTRATIVOTERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

sqShqip